Lékářská poradna pacientské organizace Migréna-helpSdílejte:

Souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas s použitím osobních údajů 

1. Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka dobrovolně a informovaně souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely vytvoření databáze uživatelů a pro účely zpětné vazby ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (v platném znění) a pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

2. Udělení těchto souhlasů je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce Mátová 252, Praha 10 anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na kristyna.hudeova@havaspr.com.

3. Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka, kterým odsouhlasujete tyto podmínky zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

4. Správcem osobních údajů je společnost Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se sídlem Mátová 252, Praha 10, IČ 08691724, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 72612.

5. Účelem zpracování je vytvoření databáze, zpětná vazba a přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů: 

a/ vytvoření a udržování databáze uživatelů poradenství poskytované Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. a pro účely zpětné vazby ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (v platném znění).

b/ zasílání newsletterů a informací o aktivitách pacientské organizace Migréna-help, Spojené hlavy z.s. a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 5 let, popř. do odvolání vašeho souhlasu.

7. Údaje v databázi jsou udržovány a obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílána, jen pokud nedojde z vaší strany k jejich odmítnutí.

8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

9. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem, tj. společností Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. popř. zpracovatelem, tj. společností Havas Worldwide Prague a.s.

10. Podle současné platné právní úpravy máte práva podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění), tj. zejména právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

11. Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.

12. Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

13. Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

14. Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

15. Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

16. Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

17. Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: kristyna.hudeova@havaspr.com.

18. Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.


Sdílejte:

Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání