HSBC plánuje přechod k ekonomice s nulovou uhlíkovou stopou


Banka se zavazuje ke snížení svých financovaných emisí v souladu s cílem Pařížské dohody dosáhnout nulové uhlíkové stopy do roku 2050 Ve svém provozu a dodavatelském řetězci přitom plánuje HSBC tohoto cíle dosáhnout už v roce 2030.


Sdílejte:

HSBC před pár dny oznámila plán financování a investic podporující přechod k ekonomice s nulovou uhlíkovou stopou. Banka se zavazuje ke snížení svých tzv. „financovaných emisí“ – uhlíkových emisí klientů ve svém portfoliu – v souladu s cílem Pařížské dohody dosáhnout nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Ve svém provozu a dodavatelském řetězci přitom plánuje HSBC tohoto cíle dosáhnout už v roce 2030.

Banka se také zavázala spojit síly se svými klienty napříč odvětvími za účelem snížení emisí. HSBC bude stále více upřednostňovat financování a investice, které přispějí k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, a zohledňovat klimatickou změnu při svém rozhodování. Své klienty při tomto přechodu plánuje banka podpořit částkou od 17 do 23 bilionů korun (0,75–1 bilion dolarů) ve financování a investicích.

Aby dosáhla svých cílů, HSBC plánuje:

  • sladit své aktivity s cíli Pařížské dohody, jež usiluje o snížení čistých emisí oxidu uhličitého do roku 2050 na nulu;
  • ještě více podporovat své klienty v jejich přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku prostřednictvím dedikovaného financování a konzultací;
  • hledat nové způsoby, jak pomoci životnímu prostředí, k čemuž hodlá využít fond se 2,3 miliardy korun (100 miliony dolarů) určený na inovace v oblasti čistých technologií a vytvořit filantropický program, který bude pracovat s dalšími 2,3 miliardy korun (100 miliony dolarů) a bude mít za cíl uvést v život nová řešení klimatických výzev a dále je šířit;
  • spolupracovat s firmami, klienty, úřady, vládami a veřejností s cílem dosáhnout změn v celém finančním sektoru.

Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku podporuje HSBC dlouhodobě. V roce 2017 například banka vyčlenila 2,3 bilionu korun (100 miliard dolarů) k podpoře udržitelného financování do roku 2025 a od té doby uvedla na trh řadu produktů, které získaly ocenění v oblasti udržitelného financování. Na druhou stranu si banka uvědomuje, že dosažení cílů Pařížské dohody bude vyžadovat další úsilí a zvýšení tempa. K tomu plánuje HSBC využít rozsahu svých aktivit a celosvětového vlivu ve snaze urychlit přechod na nulovou uhlíkovou stopu.

„Česká republika se ve vztahu k udržitelnosti začíná přibližovat západním zemím. V posledních letech se zde zvyšuje celkový objem vytříděného odpadu i úsilí firem o investování a řízení provozu s větším ohledem na životní prostředí. Během rozhovorů s našimi klienty toto téma často diskutujeme a těší mě, že velká většina z nich nevnímá udržitelnost jako cestu příhodnou, ale nutnou. Proto chceme podpořit naše partnery, klienty i dodavatele v jejich přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, abychom vytvořili lepší budoucnost pro všechny,“ uzavírá Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika.


Sdílejte:

HSBC Holdings plc


HSBC Holdings plc, mateřská společnost skupiny HSBC, má sídlo v Londýně. HSBC poskytuje své služby zákazníkům po celém světě s pobočkami v 64 zemích a teritoriích v těchto oblastech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika, Blízký východ a severní Afrika. S aktivy ve výši 2,923 miliardy USD k 30. červnu 2020 je HSBC jednou z největších světových organizací poskytujících bankovní a finanční služby.

Historie udržitelného financování HSBC


Ambiciózní plán banky staví na jejím vedoucím postavení v oblasti udržitelných financí a řešení problémů spojených s klimatickými změnami.

• V roce 2017 se HSBC zavázala, že do roku 2025 podpoří oblast udržitelného financování a investic částkou 100 miliard dolarů.
• V roce 2020 byla HSBC vyhlášena nejlepší bankou pro udržitelné financování na světě společností Euromoney, která poznamenala, že „HSBC vyniká svým závazkem rozvíjet partnerství a produkty, které přinesou finance v měřítku nezbytném k vytvoření udržitelnější a odolnější planety“.
• Magazín The Banker minulý měsíc ve svých oceněních roku 2020 označil HSBC za Investiční banku roku pro udržitelnost a vyzdvihl „účinný a holistický přístup v oblasti týkající se životního prostředí, sociální a správní oblasti (ESG) napříč produkty, službami a oblastmi pro řadu klientů“.
• HSBC je podle společnosti Dealogic světovou jedničkou v počtu zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů za tento rok do konce září.
• HSBC byla v posledních pěti letech hodnocena jako přední společnost ve výzkumu ESG (životního prostředí, sociální a správní oblasti) podle externích průzkumů, které zahrnují i ten od Extel and Institutional Investor.
• HSBC je členem RE100 a zavázala se využívat elektřiny z obnovitelných zdrojů pro 100 % vlastní spotřeby.

Nejnovější inovativní zelená řešení HSBC

• Banka v červenci působila jako poradce v oblasti Green Structuring a hlavní správce při emisi prvních světových dluhopisů ke snížení množství plastového odpadu pro německou firmu Henkel vyrábějící spotřební zboží.
• HSBC hrála v červnu významnou roli ve financování projektu propojovacího vedení Viking Link, který umožní Spojenému království a Dánsku sdílet obnovitelnou energii prostřednictvím podmořského kabelu, částkou 743 milionů dolarů.
• Banka v září pomohla firmám Burberry i Chanel uvést na trh jejich první dluhopisy zaměřené na udržitelnost, čímž se tyto dvě společnosti staly prvními luxusními značkami, které vstoupily na trh zelených dluhopisů.
• Společnost HSBC Global Asset Management spustila v loňském roce program Real Economy Green Investment Opportunity (REGIO), který investorům umožňuje sladit své finanční cíle s dopadem na reálnou ekonomiku tak, aby splňovali Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje.
• Banka se stala průkopníkem udržitelných dodavatelských řetězců, včetně partnerství s americkým maloobchodním gigantem Walmart a udržitelnými zařízeními SCF pro sportovní značku Puma, která zahrnuje dodavatele v 17 zemích po celém světě.

Kontaktujte nás

Pojmy a definice


• Naše ambice poskytnout od 750 miliard do 1 bilionu dolarů ve financích a investicích na podporu našich zákazníků při jejich přechodu na podnikání s nulovou uhlíkovou stopou je rozšířením našeho závazku z roku 2017 poskytnout 100 miliard dolarů v oblasti udržitelného financování do roku 2025.
• Ambice zahrnuje financování, zprostředkování a investiční aktivity HSBC a odráží agregaci finančních toků (objemu), kde se kritéria udržitelnosti uplatňují na financování, zprostředkování nebo investiční aktivity umožněné prostřednictvím obchodních a klientských vztahů HSBC.
• Aktualizované definice budou zveřejněny na HSBC.com.

Prohlášení

Toto sdělení obsahuje historická i výhledová prohlášení. Veškerá jiná tvrzení než historická fakta jsou nebo mohou být považována za výhledová. Výroky týkající se budoucnosti mohou být identifikovány použitím výrazů jako „může“, „zamýšlí“, „cíle“, „ambice“, „plán“, „cíl“, „vůle“, „má být“, „možný“, „přiměřeně možný“ nebo „předpokládá“ nebo jejich opačných či podobných výrazů nebo diskusí o strategii. K těmto výhledovým prohlášením patří prohlášení o tom, že se staneme bankou s čistou nulovou uhlíkovou stopou, podpoříme naše zákazníky při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a budeme hledat nová řešení, jak pomoci životnímu prostředí.

Dosažení těchto cílů je ze své podstaty nejisté a podléhá řadě rizik a nejistot, včetně vlivu různých vládních opatření, chování zákazníků a aktivit HSBC při zmírňování klimatické změny; společenským posunům ve financování klientů a jejich investičních potřebách; zpoždění v tempu změn; vývoji a využívání nových technologií; schopnosti využívat růstových nebo investičních příležitostí; změnám očekávání veřejnosti a dalším změnám obchodních podmínek; nepříznivým změnám v rámci regulace oblastí „Cautionary statement regarding forward-looking statements“ a „Risk factors“ obsažených ve výroční zprávě HSBC Holdings plc k formuláři 20-F za rok končící 31. prosince 2019, podané k SEC dne 19. února 2020 (dále jen „formulář 20-F 2019“), a v dalších zprávách k formuláři 6-K, které byly předány nebo podány k SEC po formuláři 20-F pro rok 2019 („následný formulář 6-Ks“). Společnost HSBC Holdings plc se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí, či jinak. Vzhledem k těmto rizikům, nejistotám a předpokladům nemusí nastat zde zmíněné výhledové události. Investoři by se tedy neměli spoléhat na žádná výhledová prohlášení, která jsou založena na současných faktech. Další informace, včetně informací o faktorech, které mohou ovlivnit činnost skupiny HSBC, jsou uvedeny ve formuláři 20-F pro rok 2019 a v následném formuláři 6-Ks.


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání