Zásady ochrany osobních údajů


Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Havas Worldwide Prague, a.s., se sídlem Praha 7, Letenské sady čp.1500, IČ 630 79 054, spisová značka B 3138 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „Havas“).  Havas se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Havas je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.


Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 • záznamy o korespondenci (v případě kontaktu ze strany subjektu údajů);
 • informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webové stránce (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře).

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

 • vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli
 • v případě, máme-li k tomu od vás odpovídající souhlas, využíváme vaše kontaktní údaje k (e-mail/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad);
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 • vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
 • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti správce (v některých případech na dobu trvání soutěže nebo marketinkové akce).

Technická data k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňujícími analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Přímý marketing

Pokud si přejete odebírat některý z našich zpravodajů, budeme od vás potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit si, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s odběrem zpravodaje. Tato data nebudou poskytnuta třetím stranám. Při registraci k odběru zpravodaje uložíme kromě vaší e-mailové adresy i vaši IP adresu a datum a čas registrace. Uložení těchto dat slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije vaši e-mailovou adresu a registruje se k odběru zpravodaje bez vašeho vědomí. Svůj předchozí souhlas s uložením těchto dat a vaší e-mailové adresy a jejich použitím k zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Odvolání může být provedeno pomocí odkazu ve zpravodaji nebo zasláním odvolání na kontakty uvedené ve zpravodaji nebo níže v tomto dokumentu.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování vašich osobních údajů

Klientské osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší smlouvy s námi, budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy a správu Vašeho klientského portfolia.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas,
 • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
 • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například zájem na vyhodnocování a zlepšování našich služeb v rámci oboru našeho podnikání; provoz kamerového systému).
 • agendu, kterou pro Vás v rámci našich služeb zajišťujeme pro nás připravuje externí dodavatel.
 • Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, provozovatel kamerového systému. Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou: Havas Worldwide Prague a.s.

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce (Havas)  o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na tel. +420220397600 nebo písemně na agentura@havas.cz.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.


Zadejte např. "Havas Prague" a hledejte ve výsledcích.
Stiskněte klávesu Enter pro vyhledávání